pk09_admin‎ > ‎

Questionnaire


แบบสอบถาม
การอบรมครูผู้ช่วยสู่การเป็นครูมืออาชีพในประชาคมอาเซียน
กลุ่มบริหารงานบุคคล 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 
วันที่  3  ตุลาคม  พ.ศ. 2560

https://goo.gl/EfChR3PLC-46ict @Phukhieo School
รหัสข้อมูล

รายการ

ผลการประเมิน

QR Code

0005 แบบประเมินผลการประชุมปฏิบัติการ “PLC การจัดสร้างคลังข้อสอบและเทียบเคียงข้อสอบวัดผลการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)” สำหรับครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น เคมี โลกดาราศาสตร์และอวกาศ วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ ห้องทรายคำคอนเวนชั่นฮอลล์ โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

https://gg.gg/plcsci


สรุปการประเมิน.PDF


สรุปการประเมิน.DOC


ฐานข้อมูล.XLXS


0004

แบบประเมินความพึงพอใจกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560 วันที่ 22 สิงหาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนภูเขียว

สรุปการประเมิน.PDF


สรุปการประเมิน.DOC


ฐานข้อมูล.XLXS

QR CODE แบบสอบถาม.png

0003

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการจัดการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ด้วย e-classroomสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุม สพม.30

สรุปการประเมิน.PDF


สรุปการประเมิน.DOC


ฐานข้อมูล.XLXS

QR CODE แบบสอบถาม.png

0002

Active Learning + PLC & IS @Phukhieo School
ในวันที่ 15-16 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ พัทยา จ.ชลบุรี

สรุปการประเมิน.PDF


สรุปการประเมิน.DOC


ฐานข้อมูล.XLXS

QR CODE แบบสอบถาม.png

0001

การประชุมปฏิบัติการ PLC : Independent Study Application Report โรงเรียนในโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมฯ BEIDQM : ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 4-6 สิงหาคม 2560 ณ ห้องทรายคำ โรงเรียนภูเขียว


https://goo.gl/A65oZa

สรุปการประเมิน.PDF


สรุปการประเมิน.DOC


ฐานข้อมูล.XLXS


QR CODE แบบสอบถาม.png

วิธีที่ ๑ ใช้ Application line อ่าน QR Code

๑. ใช้ Smart Phone มือถือ เปิด Application ของ Line

๒. เข้าไปที่เมนู Add friends (เพิ่มเพื่อน) จะปรากฎเมนู คิวอาร์โค้ด (QR Code)

๓. เลือกสัญลักษณ์ QR Code จะปรากฎเป็นกล้องสำหรับสแกน

๔. ใช้กล้องส่อง QR Code จะสามารถเข้าสู่ระบบ Google Forms ได้ทันที

            และจะปรากฎแบบสอบถาม

๕. ให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมตอบแบบสอบถามโดยใช้ความคิดเห็นอิสระ

๖. เมื่อตอบแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กด ส่ง

วิธีที่ ๒ ใช้ Application QR Reader อ่าน QR Code

๑. เปิด Application ของ QR Reader

๒. ใช้กล้องส่อง QR Code จะสามารถเข้าสู่ระบบ Google Forms ได้ทันที

            และจะปรากฎแบบสอบถาม

๓. ให้ดำเนินการตอบแบบสอบถาม

๔. เมื่อตอบแบบสอบถามเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กด ส่ง

By : www.phukhieo.ac.thComments