การประชุมปฏิบัติการก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561

โพสต์15 พ.ค. 2561 00:30โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 15 พ.ค. 2561 03:08 ]
     วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนภูเขียว ประชุมปฏิบัติการก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมทรายคำ โรงเรียนภูเขียว ทั้งนี้ ผอ.ศิริวรรณ อาจศรี ได้กล่าวถึงนโยบาย/แนวปฏิบัติ/มาตรฐานและตัวชี้วัด ปีการศึกษา 2561 และนำไปสู่การปฏิบัติ โดยรองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว และทีม เวลา 13.00 น. กล่าวถึงการนำมาตรฐานและตัวชี้วัด ลงสู่การปฏิบัติ, หลักสูตร/คำอธิบายรายวิชา/การวัดประเมินผล, การจัดทำ ID Plan, การบูรณาการการปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 โดยผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และทีม

          
Comments