การประชุมเชิงปฎิบัติการการจัดการเรียนการสอน IS โดยใช้เทคโนโลยี ICT : Google Apps for Education สำหรับ ภาคอีสาน รุ่นที่ 3 ณ โรงเรียนภูเขียว จ.ชัยภูมิ จากผู้เข้าร่วมอบมรม 20 โรงเรียน จากจังหวัด เลย หนองบัวลำภู ขอนแก่น ชัยภูมิ สกลนคร
          โรงเรียนภูเขียวจัดการอบรม Google Apps for Education ให้กับครูและบุคลากรทั้งในระดับกลุ่มงานในสำนักงานและกลุ่มสาระการเรียนรู้
          ผู้อำนวยการ ดร.ศิริวรรณ  อาจศรี จัดกิจกรรมวัน Success Story : เสาะหาเรื่องราวดีดี  & Google Apps for Education ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากเพื่อนๆ คณะครูและบุคลากรโรงเรียนภูเขียวเป็นอย่างดี