DLIT Resources

คลังสื่อประกอบการจัดการเรียนการสอน


พระบารมีมากล้นรำพัน เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร์ ณ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ แบ่งปันโดย : นางศิริวรรณ อาจศรี


ประวัติโรงเรียนภูเขียว

  

VTR โรงเรียนภูเขียว สพม.30 ‎(ชัยภูมิ)‎ สร้างคลังสื่อการเรียนรู้ DLIT Resources

เทคนิคการฝึกคัดลายมือ...โรงเรียนภูเขียว สพม.30 ‎(ชัยภูมิ)‎

  


หิมะสีดำ Black SnowOnair
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง : IS
[รายการ : สองกำลังสื่อ]

พระธาตุหนองสามหมื่น
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง : IS
ตัวอย่างสื่อ IS

ของดีเมืองภูเขียว
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง : IS
[รายการ : สองกำลังสื่อ]


ปัจจัยที่มีผลต่อภาวะสมดุล
ครูผู้สอน นางสุรางค์รัตน์ ป้อมสุวรรณ
Active Learning

ภูเขาไฟระเบิด : ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ครูผู้สอน นายสุชาติ คำนกคุ้ม
Active Learning


หน้าตัดข้างของดิน : วิทยาศาสตร์พื้นฐาน ม.2
ครูผู้สอน นางสาวมาลินี เกื้อหนุน
Active Learning

ตะโกดัดบ้านแข้@Phukhieo School
รายวิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง : IS
ตัวอย่างสื่อ IS