โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย PLC @Phukhieo School

โพสต์29 ม.ค. 2563 22:20โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 29 ม.ค. 2563 22:31 ]

วันที่ 30 มกราคม 2563 โรงเรียนภูเขียวยินดีต้อนรับคณะครูและบุคลากรโรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย เพื่อศึกษาดูงานด้านการบริหารงบประมาณ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการวางแผน ปรับปรุง การบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ในวันที่ 30 มกราคม 2563 ณ ห้องนโยบายและแผนงานโรงเรียนภูเขียว
การนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน

โพสต์27 ม.ค. 2563 20:13โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 27 ม.ค. 2563 20:17 ]

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 โรงเรียนภูเขียวได้รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจเยี่ยม การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ห้องเรียนพื้นฐานสู่การพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ : DLIT

โพสต์3 ธ.ค. 2562 18:22โดยsamsam @teemalai   [ อัปเดต 3 ธ.ค. 2562 20:22 ]

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 นายดลดารา ลังกาฟ้า รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียวเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Distance Learning information technology DLIT) ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 - วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 โรงเรียนภูเขียว เพื่อให้ครูผู้สอนได้มีสื่อและเครื่องมือนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน เช่น การสร้างแบบสอบถามอนนไลน์ การสร้างข้อสอบออนไลน์ และการสร้างเว็บไซต์เพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างครูและนักเรียนการอบรมเชิงปฏิบัติการการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศด้วย Websites Online

โพสต์1 พ.ย. 2562 00:09โดยsamsam @teemalai   [ อัปเดต 1 พ.ย. 2562 01:18 ]

วันที่ 31 ตุลาคม 2562 โรงเรียนภูเขียวจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการประชาสัมพันธ์ข้อมูลสารสนเทศด้วย Websites Online โรงเรียนภูเขียว เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเกิดประสิทธิภาพ  จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในวันพฤหัสบดี ที่ 31 ตุลาคม 2562 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ 1 โรงเรียนภูเขียว
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา

โพสต์24 ต.ค. 2562 06:19โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 24 ต.ค. 2562 06:25 ]

   วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2562 ข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนภูเขียวอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา เพื่อเตรียมความในการรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่ 4 จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) หรือ สมศ. โดยได้รับความรู้จากวิทยากร นางกาญจน์สุดา จีรภัทร์อติชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ในวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ.2562 ณ ห้องทรายคำโรงเรียนภูเขียว

      

       


คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงเรียน โครงการรางวัลบัณณาสสมโภช

โพสต์1 ก.พ. 2562 00:14โดยaucharaporn prempayot   [ อัปเดต 30 ก.ค. 2563 22:27 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]

วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2562 คณะกรรมการตรวจเยี่ยมโรงเรียน โครงการรางวัลบัณณาสสมโภชหรือโครงการส่งเสริมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ดีเด่น โครงการระยะที่ 4 ซึ่งโครงการฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้โรงเรียนมีการดำเนินการแบบ whole school approach เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมต่างๆเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนมีกระบวนการคิดแบบวิทยาศาสตร์ 


     

     นิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินโรงเรียนมัธยมศึกษา

โพสต์20 พ.ย. 2561 22:44โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 20 พ.ย. 2561 22:44 ]

วันที่ 26 กันยายน 2561 โรงเรียนูเขียวได้รับการนิเทศ กำกับ ติดตาม และประเมินโรงเรียนมัธยมศึกษา "เสาะหาเรื่องราวดีดี" ณ ห้องประชุมทรายคำโรงเรียนภูเขียว


       


Workshop การจัดการเรียนการสอนวิชา IS ของโรงเรียนมาตรฐานสากล

โพสต์8 ต.ค. 2561 03:59โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 20 พ.ย. 2561 20:48 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]

โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ จัด Workshop การจัดการเรียนการสอนวิชา IS ของโรงเรียนมาตรฐานสากล ในวันที่ 25 สิงหาคม 2561 ณ ห้องทรายคำ โรงเรียนภูเขียว โดยการนำของนางศิริวรรณ อาจศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว นายดลดารา ลังกาฟ้า รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการและหลักสูตร พร้อมคณะครูผู้สอนวิชา IS ร่วมเป็นวิทยากร ให้กับโรงเรียนบัวหลวงวิทยาคม จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 และโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 ได้แก่ โรงเรียนหนองคอนไทยวิทยาคม, โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร, โรงเรียนเจียงทองพิทยาคม, โรงเรียนคูเมืองวิทยา, โรงเรียนนางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก, โรงเรียนท่ามะไฟหวานวิทยา, โรงเรียนบ้านแท่นวิทยา, โรงเรียนภูพระวิทยาและโรงเรียนหนองบัวแดงวิทยา1-8 of 8