นายเจริญ ราคาแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
charoen.r@phukhieo.ac.th
หัวหน้างานประกันคุณภาพ

PKDownload_งานประกันคุณภาพ


รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563

โพสต์25 มิ.ย. 2564 06:58โดยsamsam @teemalai   [ อัปเดต 25 มิ.ย. 2564 06:59 ]

รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
(Self - Assessment Report : SAR) ปีการศึกษา 2563
เพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนภูเขียว
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ1-1 of 1