งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 (ระดับชาติ) ณ จังหวัดศรีสะเกษ

โพสต์21 ธ.ค. 2562 15:42โดยalitsa Khwuansiri   [ อัปเดต 22 ธ.ค. 2562 21:14 โดย Phukhieo School โรงเรียนภูเขียว ]
ในวันที่ 12-14 ธันวาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพได้เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 เข้าร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปี   การศึกษา 2562 (ระดับชาติ) ณ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีกิจกรรมที่เข้าร่วมการแข่งขัน 4 รายการ ดังนี้
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ (ม.ต้น)
ได้รับรางวัลเหรียญทอง
1. เด็กชายคุณานนต์  จำนงศ์ศรี
2. เด็กหญิงจิรกิตต์  ผาดจันทร์
3. เด็กชายโกสินทร์  หลักม่วง
ครูผู้ฝึกสอน
1. นางสมใจ  ผลภิญโญ
2. นางเย็นใจ  วงษ์ศิริ

การแข่งขันจัดสวนถาดชื้น (ม.ต้น)

ได้รับรางวัลเหรียญทอง

1. เด็กหญิงบัณฑิตา  โตชัยภูมิ
2. เด็กหญิงศศิวิมล  สวัสดิ์
3. เด็กหญิงแพรวนภา  เฉยเฉลียง

ครูผู้ฝึกสอน

1. นางเย็นใจ  วงษ์ศิริ
2. นางอลิตษา  ขวัญศิริ

การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ (ม.ปลาย)
ได้รับรางวัลเหรียญทอง
1. นางสาวจุไรรัตน์  จำนงค์ศรี
2. นายธนวัฒน์  ถาดวิจิตร
3. นายวันมงคล  ทองระย้า
ครูผู้ฝึกสอน
1. นางสมใจ  ผลภิญโญ
2. นางเย็นใจ  วงษ์ศิริ

การแข่งขันจัดสวนแก้ว (ม.ปลาย)

ได้รับรางวัลเหรียญทอง

1. นางสาวกัญญาวีร์  รบไพรินทร์
2. นางสาวณัฐณิชา  จันทะสี
3. นางสาววิลาสินี  สำราญ

ครูผู้ฝึกสอน

1. นางเย็นใจ  วงษ์ศิริ
2. นางอลิตษา  ขวัญศิริ

Comments