English Camp 2020

โพสต์20 มี.ค. 2564 20:27โดยrapeephanan chatharn   [ อัปเดต 20 มี.ค. 2564 20:34 ]
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำโดย นางเนตรชนก ทัพซ้าย หัวหน้าโครงการค่ายอัจฉริยภาพทางภาษาอังกฤษ และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ขอขอบคุณฝ่ายบริหารที่สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมที่เสริมทักษะทางภาษาและประสบการณ์การเรียนรู้ ที่ไม่สามารถหาได้ในห้องเรียน โดยครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยาการจากศิษย์เก่า คือ นายวัชรากรณ์ ขจัดพาล ที่นำคณะวิทยากรมาเสริมสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียน ให้มีเจตคติที่ดี และตระหนักรู้ในการพัฒนาตนเองต่อไป 
 
นางดลดารา ลังกาฟ้า ประธานในพิธีเปิดค่ายอัจฉริยภาพทางภาษาอังกฤษ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comments