การเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 69 ณ โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ของกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนภูเขียว

โพสต์24 ธ.ค. 2562 00:02โดยanurak khophadung

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ได้เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ 69  โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย และสนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2562 รวมทั้งสิ้น 9 รายการ ดังรายการต่อไปนี้

1.การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3  โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ได้เหรียญทองแดง อันดับที่ 17

โดยมีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันคือ

1.     เด็กชายกษิดิ์เดช  สารฤทธิ์

2.     เด็กหญิงดวงพร  หอมวงศ์

3.     เด็กหญิงธีราพร  ทาตัน

ครูผู้ฝึกสอนคือ

1. นางสาววีรญา  คลังระหัด
2. นางปิยธิดา  สารฤทธิ์

 ภาพประกอบ
 


2.การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ได้เหรียญเงิน อันดับที่ 38

โดยมีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันคือ

1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ทองทาย
2. เด็กหญิงปริมประภา  จันทร์ราช
3. เด็กหญิงปิยธิดา  พวกแก้ว

ครูผู้ฝึกสอนคือ

1. นางสาวสุภัทรา  แสงภักดี
2. นางสาวมาลินี  เกื้อหนุน

ภาพประกอบ

 
 


3. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ได้เหรียญเงิน อันดับที่ 24

โดยมีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันคือ

1. เด็กชายณัฐวีร์  แนวกำพล
2. เด็กหญิงพัชรพร  จิตพิลัย
3. เด็กหญิงมณฑิรา  บัวคำ

ครูผู้ฝึกสอนคือ

1. นายอาคม  โชคบัณฑิต
2. นางกอบแก้ว  ฉัตรวิทยกุล

ภาพประกอบ

 

4. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ได้เหรียญเงิน อันดับที่ 12

โดยมีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันคือ

1. นายกฤษฏา  หมู่โสภิญ
2. นางสาววิจิตรา  มนตรี
3. นายศวัสกร  ขาวเขียว

ครูผู้ฝึกสอนคือ

1. นายวิชิต  ชัยวงษ์
2. นางเกต  ชูสุข

ภาพประกอบ

 
 

5. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ได้เหรียญทอง อันดับที่ 23

โดยมีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันคือ

1. เด็กหญิงกนกพร  เลี่ยวไพโรจน์
2. เด็กหญิงจีระนันท์  จันทพิมพ์
3. เด็กชายสุรยุทธ์  เหล่าอูด

ครูผู้ฝึกสอนคือ

1. นางเปลี่ยมศรี  เลิศขามปัอม
2. นางจันทร์เพ็ญ  แสงภักดี

ภาพประกอบ

 

6. การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ได้เหรียญทอง อันดับที่ 25

โดยมีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันคือ

1. นางสาวทิพย์ธารา  เเผ่นจินดา
2. นางสาวธัญรดา  สิงห์จานุสงค์
3. นางสาวสุจิตตา  สุภาโสต
 

ครูผู้ฝึกสอนคือ

1. นางสาวเพลินทิพย์  หงษ์หิน
2. นางวิไลรัตน์  ผุโคตร

ภาพประกอบ

 
 


7. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ได้เหรียญทองแดง อันดับที่ 30

โดยมีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันคือ

1. เด็กชายจักริน  ใจประนพ
2. เด็กชายธรรมรัตน์  จันทรพรหมรินทร์

ครูผู้ฝึกสอนคือ

1. นายวรพล  มาลาวรรณ
2. นางสุกัญญา  หงอกภิลัย

ภาพประกอบ

 
  

8. การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย ได้เหรียญทอง อันดับที่ 15

โดยมีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันคือ

1. นายก้องพิภพ  หมู่โสภณ
2. นายนฤพนธ์  แก้วศิริ

ครูผู้ฝึกสอนคือ

1. นายภักดี  คันธี
2. นางอรทัย  ขวัญศักดิ์

ภาพประกอบ


 
 

9. การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทพิชิตเป้าหมาย ม.4-ม.6 สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตศรีสะเกษ ได้เหรียญเงิน อันดับที่ 15

โดยมีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันคือ

1. นายปัณณวัฒน์  จันทร์ดี
2. นายปัณณวิทย์  จันทร์ดี
3. นายอนุวัฒน์  แขมภูเขียว

ครูผู้ฝึกสอนคือ

1. นายฉัตรชัย  จันทร์ดี
2. นางสาวปิยธิดา  เนื่องชุมพล
 

ภาพประกอบ

 
 


Comments