นายสุขสันติ์ บัวสระ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
suksan.b@phukhieo.ac.th
ไม่พบ URL ของข้อกำหนด Gadget

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) ณ จังหวัดศรีสะเกษ

โพสต์19 ธ.ค. 2562 05:40โดยpaphatchaya kotmueng   [ อัปเดต 19 ธ.ค. 2562 18:59 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]

ในวันที่ 12-14 ธันวาคม 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้เป็นตัวแทนระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๐ เข้าร่วมกิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 (ระดับชาติ) ณ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีกิจกรรมที่เข้าร่วมการแข่งขัน 4 รายการ ดังนี้
1. การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3
ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
เด็กหญิงฐิติชญา  แนวโนนทัน
ครูผู้ฝึกสอน : นายคมสัน  ป้อมอุ่นเรือน
2. การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6
ได้รับรางวัลเหรียญทอง 
นายพลวัต   คำยศ
ครูผู้ฝึกสอน : นางศรัญญา  ถาวรหมื่น
3. การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3
ได้รับรางวัลเหรียญทอง
เด็กหญิงศุภากร  ศรีวิลัย
ครูผู้ฝึกสอน : นายสุขสันติ์  บัวสระ
4. การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
นางสาวพิชามญชุ์  ชูสกุล
ครูผู้ฝึกสอน : นายสุขสันติ์  บัวสระ

กิจกรรมค่ายรักภาษาไทย ครั้งที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

โพสต์4 ธ.ค. 2562 01:44โดยpaphatchaya kotmueng   [ อัปเดต 8 ธ.ค. 2562 04:33 ]

    วันที่ ๒๘-๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมค่ายรักภาษาไทย ครั้งที่ ๑๑ ณ อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่า เห็นความสำคัญของภาษาไทย ภูมิใจในความเป็นไทย เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาไทย รักอ่าน รักคิด รักเขียน รักเรียนภาษาไทย และเพื่อพัฒนาทักษะภาษาไทยผ่านกิจกรรมรักภาษาไทย สำหรับนักเรียนกลุ่มที่สนใจภาษาไทยเป็นพิเศษ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายรักภาษาไทย ครั้งที่ ๑๑ จำนวน ๑๔๓ คน และคณะครู ๑๔ คนชนะเลิศการแข่งขันคัดลายมือระดับประเทศ

โพสต์2 ส.ค. 2561 21:08โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 2 ส.ค. 2561 21:11 ]

วันที่ 24 กรกฏคม 2561 โรงเรียนภูเขียวขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงเพ็ญนภา เรียงสารจอด นักเรียนโรงเรียนภูเขียว ชนะเลิศการแข่งขันคัดลายมือ ชั้น ม.1-3 ระดับประเทศ โดยมีครูผู้ฝึกสอนคือ คุณครูเดือนฉาย เหล่าเสนา และคุณครูจุฑามาศ เจริญศิริ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนภูเขียว

กิจกรรมรำลึกสุนทรภู่สู่วันภาษาไทยแห่งชาติ

โพสต์4 ก.ค. 2561 01:01โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 4 ก.ค. 2561 01:02 ]

วันที่ 26 มิถุนายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนภูเขียวจัดกิจกรรมรำลึกสุนทรภู่สู่วันภาษาไทยแห่งชาติ 26 มิถุนายน และ 29 กรกฎาคม โดย ดร.ศิริวรรณ อาจศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ 26 มิถุนายน 2561 ณ อาคารโดม "เตชะธัมโม" รวมใจ 60 ปีโรงเรียนภูเขียว
      

      

      

https://drive.google.com/open?id=1qVCMSQ7cYmXoDDt1yfvECByYunWIpKrq

แข่งขันทักษะภาษาไทย ในโครงการรักษ์ภาษาไทย

โพสต์11 มิ.ย. 2561 03:24โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 11 มิ.ย. 2561 03:25 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]

วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนภูเขียว นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะภาษาไทย ในโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานพระราชปณิธาน ของรัชกาลที่ 10  ทั้งนี้โรงเรียนภูเขียวได้เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับประเทศ จำนวน 1 รายการ ได้รับเหรียญทอง จำนวน 5 รายการ เหรียญเงิน 1 รายการ และเหรียญทองแดง 1 รายการ ขอขอบคุณครูผู้ฝึกสอนที่นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้


กิจกรรมค่ายรักภาษาไทยปีที่ 9 ในวันที่ 4-6 มกราคม พ.ศ.2561

โพสต์10 ม.ค. 2561 00:33โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 10 ม.ค. 2561 00:56 ]

วันที่ 4-6 มกราคม 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนภูเขียวจัดกิจกรรมค่ายรักภาษาไทย ปีที่ 9 ในวันที่ 4-6 มกราคม พ.ศ.2561 ณ อุทยานแห่งชาติภูแลนคา อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ ทั้งนี้ขอขอบคุณนางศิริวรรณ อาจศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว ได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดค่ายกิจกรรม และขอบคุณคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยและนักเรียนที่ร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้

             


               

                

https://drive.google.com/drive/folders/1xxDtichMj3C25ldoCbjMYCbCj8-csRL8?usp=sharing

ขอขอบคุณรูปภาพ Facebook : ค่ายรักภาษาไทยแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น

โพสต์21 ธ.ค. 2560 23:01โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 23 ธ.ค. 2560 22:46 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]


กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการ
งานศิลปหัตกรรมนักเรียนครั้งที่ 67 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น

1-7 of 7