โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ ประจำปีการศึกษา 1/2563

โพสต์20 ก.ค. 2563 19:31โดยanurak khophadung


ประกาศโรงเรียนภูเขียว

     โรงเรียนภูเขียว ดำเนินการจ่ายเงินตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ค่าเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนงบเงินอุดหนุน สำหรับนักเรียนโรงเรียนปกติ) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6  ในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2563  ในวันที่ 22-23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ตามรายละเอียดที่แนบมานี้