สรุปเหรียญรางวัล งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560

โพสต์3 ม.ค. 2561 18:04โดยPhukhieo School โรงเรียนภูเขียว   [ อัปเดต 3 ม.ค. 2561 18:04 โดย ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์ ]
สรุปเหรียญรางวัล
โรงเรียนภูเขียว สพม. เขต ๓๐ (ชัยภูมิ)
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดขอนแก่น
ระหว่าง วันที่ 20-22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560


ลำดับหมวดหมู่รายการคะแนนเหรียญอันดับนักเรียนครู
1ภาษาไทยการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.387ทอง121. เด็กหญิงเพ็ญนภา  เรียงสารจอด
 
1. นางเดือนฉาย  เหล่าเสนา
 
2ภาษาไทยการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.372เงิน241. เด็กหญิงจุฑามาศ  วงษ์เวช
 
1. นางอาภรณ์  กันทะวัง
 
3ภาษาไทยการแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.678เงิน61. นางสาวพิยะดา  ชนชนะชัย
 
1. นายสุขสันติ์  บัวสระ
 
4ภาษาไทยการแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.365.2ทองแดง181. เด็กหญิงพลอยชนก  ขึ้นภูเขียว
2. เด็กหญิงพิชรญาห์  โคตรมณี
3. เด็กหญิงหทัยภัทร  จิระจิตต์มีชัย
 
1. นางสาวจริยา  ประเสริฐนู
2. นางสาวพิมพืวดี  หาญดี
 
5คณิตศาสตร์การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.340เข้าร่วม241. เด็กหญิงวิชญาดา  เร่งไพบูลย์วงษ์
 
1. นางปาณิตา  อาจวงษ์
 
6คณิตศาสตร์การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.652เข้าร่วม171. นายพีรพัฒน์  วงศ์พรหม
 
1. นายเจริญ  ราคาแก้ว
 
7คณิตศาสตร์การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.372เงิน221. เด็กชายธนวัฒน์  ผ่านบุตร
2. เด็กชายภูมิพัฒน์  ชุมปลา
3. เด็กชายวีรภัทร  นำเจริญ
 
1. นาย ปรีชากร  ภาชนะ
2. นางอัญชุลี  ตาลต้น
 
8คณิตศาสตร์การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.692ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๒1. นางสาวภาวริน  ดำรงเชื้อ
2. นางสาวศิริรัตน์  จำเริญพิศ
3. นายสิทธิชัย  พลอาวุธ
 
1. นายปรีชากร  ภาชนะ
2. นายสมควร  ชนะภู
 
9คณิตศาสตร์การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.666ทองแดง441. นายปฏิภาณ  พรประทุม
 
1. นายปรัชญา  สุราสา
 
10คณิตศาสตร์การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.360ทองแดง441. เด็กชายรัฐภูมิ  คำมนตรี
 
1. นางสาวธนิตา  ถาวรผล
 
11วิทยาศาสตร์การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.347เข้าร่วม221. เด็กหญิงจณิสตา  ชำนาญวงษ์
2. เด็กหญิงณภัทร  แพรชัยภูมิ
3. เด็กหญิงนิชนิภา  คิดดี
 
1. นางกอบแก้ว  ฉัตรวิทยกุล
2. นางสาวเพลินทิพย์  หงษ์หิน
 
12วิทยาศาสตร์การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.364.83ทองแดง291. เด็กชายกนก  พิทักษ์
2. เด็กชายรัฐบดินทร์  ลังกาฟ้า
3. เด็กหญิงสุภาวัลย์  สมมะโน
 
1. นายอาคม  โชคบัณฑิต
2. นายวรพล  มาลาวรรณ
 
13วิทยาศาสตร์การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.381.5ทอง251. เด็กหญิงชัญญานุช  หลวงเมือง
2. เด็กหญิงธัญรดา  สิงห์จานุสงค์
3. เด็กหญิงนภัสสร  มณีวรรณ
 
1. นางสาวลาวรรณ  เสนสิงห์
2. นางจันทร์เพ็ญ  แสงภักดี
 
14วิทยาศาสตร์การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.682.2ทอง391. นายกฤษดา  เสริฐจันทึก
2. นายกิตตินันท์  คนฟูม
3. นางสาวธนภรณ์  เพ็งทอง
 
1. นางสาวปิยธิดา  เนื่องชุมพล
2. นางวิไลรัตน์  ผุโคตร
 
15วิทยาศาสตร์การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.668.3ทองแดง511. นายจักรกฤษ  ทุนจะโป๊ะ
2. นายฉัตรชัย  ฤาชา
 
1. นายภักดี  คันธี
2. นางอรทัย  ขวัญศักดิ์
 
16วิทยาศาสตร์การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.362ทองแดง291. เด็กชายณัฐดนัย  ภิรมย์ไกรภักดิ์
2. เด็กชายดลกมล  กาญจนางกูร
 
1. นางสาวเอมอร  ผามี
2. นายศักราช  ดาวธง
 
17สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมการประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.377เงิน371. เด็กหญิงกัญญาภัทร  สาสูงเนิน
2. เด็กหญิงปิ่นเกล้า  คมไธสง
3. เด็กหญิงพรวดี  อิ่มบูรณ์
4. เด็กหญิงศิริพร  นิลศิลา
5. เด็กหญิงแหวนทองแท้  ชาวน้ำปาด
 
1. ว่าที่ร้อยตรีสุระสิทธิ์  สีไชย
2. นายไพโรจน์  เจริญทรัพย์
 
18ศิลปะ-ทัศนศิลป์การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.385ทอง81. เด็กชายกฤษฎา  สร้อยจรุง
2. เด็กชายณัฐนนท์  เงินจัตุรัส
3. เด็กหญิงปภาดา  จันทนนท์
 
1. นายนพเก้า  สำราญจิต
2. นางสาวละมัย  มังดินดำ
 
19ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.680.6ทอง171. นายอนุชา  ขวัญทำดี
 
1. นางสาววิภาวี  คะชะเนตร
 
20ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.673เงิน151. นางสาวผกามาศ  อาจผักปัง
 
1. นางสาววิภาวี  คะชะเนตร
 
21ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.675.33เงิน191. นายวิชิต  ทูลรักษา
 
1. นางสาววิภาวี  คะชะเนตร
 
22ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.672.25เงิน201. นางสาวลักขณา  เหมือนพันธ์
 
1. นางสาววิภาวี  คะชะเนตร
 
23ศิลปะ-ดนตรีการแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.670.8เงิน231. เด็กหญิงกอบแก้ว  แก้วแกมเกษ
2. นางสาวจันทิมา  จันทร์แดง
3. นางสาวบงกชกร  วงศ์คำ
4. นางสาวผกามาศ  อาจผักปัง
5. เด็กชายภัทรพงษ์  หมู่โสภิญ
6. นางสาวมัณฑนา  มาสะ
7. นายวีรภัทร  นามวิจัตร
8. นายอนุชา  ขวัญทำดี
9. เด็กชายเนติพล  แก้วพล
 
1. นางสาววิภาวี  คะชะเนตร
2. นายสุทธิศักดิ์    ขวัญศักดิ์
3. นางปารัชญ์  เรียกจำรัส
 
24ศิลปะ-นาฏศิลป์การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.685.75ทอง141. นางสาวจารุณีย์  ฤทธิ์ประทีป
2. นายณัฐธราดล  ใจสว่าง
3. นายธนวัฒน์  อินลม
4. นางสาวธนากานต์  เทพคุณ
5. นายธีรพงศ์  พรหมเมตตตา
6. นางสาวนภัสสร  สิงห์ชา
7. นายประพัฒน์พงษ์  เนาว์โนนทอง
8. นายภัทรศักดิ์  พยัคฆพล
9. นางสาวมินตรา  ดีดขามป้อม
10. นางสาวรจนา  จรัสพันธ์
 
1. นายจิรกานต์  คำโมง
2. นางปารัชญ์  เรียกจำรัส
3. นายสุทธิศักดิ์  ขวัญศักดิ์
 
25ศิลปะ-นาฏศิลป์การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.681.2ทอง271. นางสาวกมลภัทร  สีทน
2. นางสาวนงคราญ  เนือยทอง
3. นางสาวบุษยา  รุนดี
4. นางสาวพีรยา  คำชัย
5. นางสาวมณีรัตน์  มงคลเขียว
6. นางสาวสุพรรษา  หาญสติ
7. นางสาวอรศิยา  กล้าศึก
8. นางสาวแพรวนภา  ชาตินาฝาย
 
1. นายจิรกานต์  คำโมง
2. นางปารัชญ์  เรียกจำรัส
3. นายสุทธิศักดิ์  ขวัญศักดิ์
 
26ภาษาต่างประเทศการแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.363ทองแดง341. เด็กหญิงธนวันต์  แจวจันทึก
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  อาจศิริ
 
27ภาษาต่างประเทศการแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.676.5เงิน231. นางสาวทัดตาวัน  ปราบพาล
 
1. นางสุนันทา  ภิรมย์ไกรภักดิ์
 
28ภาษาต่างประเทศการแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.376เงิน501. เด็กหญิงชลธิดา   พรมมาบุญ
2. เด็กหญิงภัทร์ฐิตา  ไกรทอง
3. เด็กหญิงวรรณภา  น้ำทองสกุล
4. เด็กชายอัครเดช  บุญมั่น
5. เด็กชายเปรม  ธงศิลา
 
1. นางเนตรชนก  ทัพซ้าย
2. นางสาวรพีภานันท์  ชาติหาญ
 
29ภาษาต่างประเทศการแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.380.53ทอง191. เด็กชายธราดล  ประพงษ์
2. เด็กชายศิริพงศ์  เพชรสุวรรณรังษี
 
1. นางวงเดือน  ดลประสิทธิ์
 
30คอมพิวเตอร์การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.362.33ทองแดง481. เด็กชายกณวรรธน์  รจนาสม
2. เด็กชายอภิโชค  สิมศรีแก้ว
 
1. นายธีระพงษ์  มะลัยทิพย์
2. นายมนตรี  กุลหนองแดดง
 
31การงานอาชีพการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.388.75ทอง61. เด็กหญิงจุไรรัตน์   จำนงศรี
2. เด็กชายธนวัฒน์   ถาดวิจิตร
3. เด็กชายวันมงคล  ทองระย้า
 
1. นางเย็นใจ  วงษ์ศิริ
2. นางสมใจ  ผลภิญโญ
 
32การงานอาชีพการแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.687ทอง131. นางสาวปิยะวรรณ   เจริญสมบัติ
2. นางสาวอภิชญา  จรูญชาติ
3. นางสาวอรปรียา   บัวตูม
 
1. นางสมใจ  ผลภิญโญ
2. นางเย็นใจ  วงษ์ศิริ
 
33การงานอาชีพการแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.393.5ทองรองชนะเลิศอันดับที่ ๑1. นางสาวณัฐนิชา  จันทะสี
2. นางสาววิลาสินี  สำราญ
3. นายศิริชัย  ภิญโญโชค
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  เพชรล้ำ
2. นางสมใจ  ผลภิญโญ
 
34การงานอาชีพการแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.690ทอง71. นางสาวธันย์ชนก  แจ่มใส
2. นางสาววาลาพร  เรือนมงคล
3. นายสุระศักดิ์  ขวัญมา
 
1. นางสาวจุฬารัตน์  เพชรล้ำ
2. นางเย็นใจ  วงษ์ศิริ
 


Comments