ผลการจัดชั้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

โพสต์13 มิ.ย. 2563 23:40โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 14 มิ.ย. 2563 01:16 ]
ประกาศโรงเรียนภูเขียว
เรื่อง ผลการจัดชั้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

หมายเหตุ
1. ให้นักเรียนมามอบตัวในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ณ อาคารโดม "เตชะธัมโม" รวมใจ 69 ปีโรงเรียนภูเขียว
2. นักเรียนชั้น ม.4/2 - ม.4/7 มอบตัวเวลา 08.30 - 11.00 น.
3. นักเรียนชั้น ม.4/8 - ม.4/12 มอบตัวเวลา 13.00 - 15.00 น.
4. หากนักเรียนไม่มามอบตัวตามเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียน

ข้อปฏิบัติ
1. นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการทุกฝ่าย จะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน
2. นักเรียน และผู้ปกครองจะต้องผ่านจุดคัดกรอง ดังนี้
    * จุดคัดกรองที่ 1 : ประตู 1 หน้าโรงเรียนภูเขียว เป็นจุดคัดกรองนักเรียนเข้าสอบที่เดินทางด้วยเท้า โดยวิธีการตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจสอบหน้ากากอนามัย
    * จุดคัดกรองที่ 2 : ประตู 4 (บริเวณหนองผักปัง) เป็นจุดคัดกรองผู้ปกครองนักเรียน และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนภูเขียว ที่เดินทางด้วยรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์โดยวิธีการตรวจวัดอุณหภูมิะและตรวจสอบหน้ากากอนามัย
3. นักเรียนรายงานตัว ณ อาคารโดม "เตชะธัมโม" รวมใจ 69 ปีโรงเรียนภูเขียว โดยจัดที่นั่งให้เว้นระยะห่าง 1.5 เมตร

หลักฐานการมอบตัวดังนี้
   1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง
   2. ใบมอบตัว
   3. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว
   4. ปพ.1 ฉบับจบหลักสูตรฉบับจริง พร้อมถ่ายสำเนา 1 แผ่น
   5. ทะเบียนบ้านนักเรียนฉบับจริง พร้อมถ่ายสำเนา 1 แผ่น
   6. ถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านบิดา 1 แผ่น
   7. ถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านมารดา 1 แผ่น
   8. ถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง 1 แผ่น
   9. รายการอนุมัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษาจำนวน 2,960 บาท 
   10. นักเรียนจะต้องมามอบตัวพร้อมกับผู้ปกครอง
   11. แต่งกายด้วยชุดนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น หรือชุดนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเท่านั้น

Ċ
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
13 มิ.ย. 2563 23:40
Ċ
402.pdf
(236k)
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
13 มิ.ย. 2563 23:40
Ċ
403.pdf
(234k)
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
13 มิ.ย. 2563 23:40
Ċ
404.pdf
(233k)
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
13 มิ.ย. 2563 23:40
Ċ
405.pdf
(235k)
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
13 มิ.ย. 2563 23:40
Ċ
406.pdf
(236k)
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
13 มิ.ย. 2563 23:40
Ċ
407.pdf
(240k)
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
14 มิ.ย. 2563 01:15
Ċ
408.pdf
(241k)
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
13 มิ.ย. 2563 23:40
Ċ
409.pdf
(239k)
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
13 มิ.ย. 2563 23:40
Ċ
410.pdf
(241k)
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
13 มิ.ย. 2563 23:40
Ċ
411.pdf
(242k)
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
13 มิ.ย. 2563 23:40
Ċ
412.pdf
(235k)
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
14 มิ.ย. 2563 01:15
Comments