นักเรียน ม.3 เดิม ที่ผ่านการรายงานตัวเรียบร้อยแล้ว ให้พิมพ์ใบมอบตัว

โพสต์13 มิ.ย. 2563 08:23โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 13 มิ.ย. 2563 19:50 โดย samsam @teemalai ]
ประกาศโรงเรียนภูเขียว
เรื่อง นักเรียน ม.3 เดิม ที่ผ่านการรายงานตัวเรียบร้อยแล้ว

     เพื่อสะดวกในวันมอบตัววันที่ 15 มิถุนายน 2563 ให้นักเรียน ม.3 เดิมที่ผ่านการรายงานตัวเรียบร้อยแล้ว พิมพ์ใบมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563 โดยกรอกรายละเอียดทุกอย่างให้เรียบร้อยสมบูรณ์พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้วให้เรียบร้อย และเตรียมหลักฐานการมอบตัวดังนี้
   1. บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง
   2. ใบมอบตัว
   3. รูปถ่ายขนาด 1.5 นิ้ว
   4. ปพ.1 ฉบับจบหลักสูตรฉบับจริง พร้อมถ่ายสำเนา 1 แผ่น
   5. ทะเบียนบ้านนักเรียนฉบับจริง พร้อมถ่ายสำเนา 1 แผ่น
   6. ถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านบิดา 1 แผ่น
   7. ถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านมารดา 1 แผ่น
   8. ถ่ายสำเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง 1 แผ่น
   9. รายการอนุมัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษาจำนวน 2,960 บาท 
   10. นักเรียนจะต้องมามอบตัวพร้อมกับผู้ปกครอง
   11. แต่งกายด้วยชุดนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น หรือชุดนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายเท่านั้น


ตัวอย่างการกรอกข้อมูลĊ
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
13 มิ.ย. 2563 08:23
ą
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
13 มิ.ย. 2563 08:23
ą
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
13 มิ.ย. 2563 08:23
Comments