ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โพสต์9 มิ.ย. 2563 19:12โดยsamsam @teemalai   [ อัปเดต 9 มิ.ย. 2563 19:23 ]
ประกาศโรงเรียนภูเขียว
เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 

หมายเหตุ
1. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือก (เฉพาะตัวจริง) มารายงานตัว วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. ณ อาคารโดม "เตชะธัมโม" รวมใจ 69 ปีโรงเรียนภูเขียว หากไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์
2. ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อคณะกรรมการรับรายงานตัว
3. ผู้ผ่านการคัดเลือกที่มารายงานตัวแล้ว ต้องมามอบตัว วันที่ 13 มิถุนายน 2563 เวลา 08.30 น. ณ อาคารโดม "เตชะธัมโม" รวมใจ 69 ปีโรงเรียนภูเขียว การแต่งกายด้วยชุดนักเรียนเดิมหรือโรงเรียนภูเขียว
4. ผลการจัดห้องเรียน โรงเรียนภูเขียวจะประกาศให้ทรายก่อนวันมอบตัว

ข้อปฏิบัติ
1. นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการทุกฝ่าย จะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน
2. นักเรียน และผู้ปกครองจะต้องผ่านจุดคัดกรอง ดังนี้
    * จุดคัดกรองที่ 1 : ประตู 1 หน้าโรงเรียนภูเขียว เป็นจุดคัดกรองนักเรียนเข้าสอบที่เดินทางด้วยเท้า โดยวิธีการตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจสอบหน้ากากอนามัย
    * จุดคัดกรองที่ 2 : ประตู 4 (บริเวณหนองผักปัง) เป็นจุดคัดกรองผู้ปกครองนักเรียน และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนภูเขียว ที่เดินทางด้วยรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์โดยวิธีการตรวจวัดอุณหภูมิะและตรวจสอบหน้ากากอนามัย
3. นักเรียนรายงานตัว ณ อาคารโดม "เตชะธัมโม" รวมใจ 69 ปีโรงเรียนภูเขียว โดยจัดที่นั่งให้เว้นระยะห่าง 1.5 เมตร

Comments