ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

โพสต์5 มิ.ย. 2563 20:10โดยsamsam @teemalai   [ อัปเดต 5 มิ.ย. 2563 21:42 ]

ประกาศโรงเรียนภูเขียว
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563


คำชี้แจง
  - ผู้เข้าสอบนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวผู้สมัครมาแสดงกับคณะกรรมการกำกับห้องสอบในวันสอบ
  - นักเรียนต้องเตรียมปากกา ดินสอดำ 2B ยางลบดินสอ มาเพื่อใช้ในการทำข้อสอบ
  - นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการทุกฝ่าย จะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน
  - นักเรียน และผู้ปกครองจะต้องผ่านจุดคัดกรอง ดังนี้
    * จุดคัดกรองที่ 1 : ประตู 1 หน้าโรงเรียนภูเขียว เป็นจุดคัดกรองนักเรียนเข้าสอบที่เดินทางด้วยเท้า โดยวิธีการตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจสอบหน้ากากอนามัย
    * จุดคัดกรองที่ 2 : ประตู 4 (บริเวณหนองผักปัง) เป็นจุดคัดกรองผู้ปกครองนักเรียน และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนภูเขียว ที่เดินทางด้วยรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์โดยวิธีการตรวจวัดอุณหภูมิะและตรวจสอบหน้ากากอนามัย
  - เวลา 08.00 น. รับฟังคำชี้แจง รายละเอียด ในการสอบคัดเลือก ณ อาคารโดม “เตชะธัมโม” รวมใจ 69 ปี โดยกำหนดให้ นักเรียนเข้าแถวและนั่งตามจุดที่กำหนด นั่งเว้นระยะห่าง 1.5 เมตร
  - ก่อนขึ้นอาคารสอบ ผู้เข้าสอบจะต้องทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ณ จุดบริการบันไดทางขึ้นอาคารสอบทุกจุด
  - โต๊ะผู้เข้าสอบจะมีข้อมูลผู้เข้าสอบเรียบร้อยแล้ว
  - กรณีที่ผู้เข้าสอบ มีอาการป่วยหรือไม่สบายให้แจ้งคณะกรรมการผู้คุมสอบ


Comments