ประกาศการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนชั้น ม.3 เดิม

โพสต์13 ก.พ. 2563 05:26โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 13 ก.พ. 2563 05:28 ]
ประกาศโรงเรียนภูเขียว
เรื่อง ประกาศการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนชั้น ม.3 เดิม
--------------------------------------------------
    
    ประกาศรับสมัครระหว่างวันที่  17 - 19  กุมภาพันธ์  2563  ณ  บริเวณหน้าห้องสมุด  อาคาร  2 โดยมีประเภทกลุ่มการเรียน คือ


  - กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์

  - กลุ่มการเรียนภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์

  - กลุ่มการเรียนศิลป์ - ธุรกิจ

  - กลุ่มการเรียนศิลป์ - ภาษาจีน

หลักฐานการสมัคร
 1.  ใบสมัคร
    วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 สามารถรับใบสมัครได้ที่ห้องวิชาการ เพื่อให้ผู้ปกครองลงลายมือชื่อ หรือสามารถโหลดไฟล์ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์โรงเรียนภูเขียว www.phukhieo.ac.th
 2.  รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด  1.5  นิ้ว  2  แผ่น

หมายเหตุ : กรณีนักเรียน ม.3 เดิม ไม่ใช้บัตรประจำตัวประชาชนĊ
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
13 ก.พ. 2563 05:26
Ċ
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
13 ก.พ. 2563 05:26
Ċ
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
13 ก.พ. 2563 05:26
Ċ
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
13 ก.พ. 2563 05:26
Ċ
ธีระพงษ์ มะลัยทิพย์,
13 ก.พ. 2563 05:26
Comments