ประกาศโครงการทดสอบศักยภาพทางวิชาการเพื่อการเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (Pre - P.K.) ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2563

รับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมค่าธรรมเนียม 100 บาท
ที่สำนักงานกลุ่มบริหารวิชาการ อาคาร 2 โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ – 4 มีนาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ
สอบวันที่ 7 มีนาคม 2564