https://sites.google.com/a/phukhieo.ac.th/pkschool/pk09/menu-r22.png?attredirects=0

Download กลุ่มบริหารวิชาการ

ทำความเข้าใจการใช้กลุ่มไลน์

โพสต์12 ก.ค. 2564 20:38โดยsamsam @teemalai


การแบ่งกลุ่มมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนภูเขียว ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โพสต์9 มิ.ย. 2564 23:40โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 9 มิ.ย. 2564 23:50 ]

ประกาศโรงเรียนภูเขียว
เรื่อง การแบ่งกลุ่มมาเรียนของนักเรียนโรงเรียนภูเขียว
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564ประกาศผลการจัดชั้นเรียน ชั้น ม. 4 ปีการศึกษา 2564

โพสต์28 พ.ค. 2564 00:36โดยNattawut Yodpangtiam


ประกาศโรงเรียนภูเขียว

เรื่อง  ประกาศผลการจัดชั้นเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 ปีการศึกษา 2564   และกำหนดการมอบตัว

**************************************

ตามที่โรงเรียนภูเขียวได้สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และรายงานตัว ไปแล้วนั้น 

โรงเรียนภูเขียวจึงประกาศผลการจัดชั้นเรียน และให้นักเรียนมามอบตัวตามกำหนดการนี้


 >>> ประกาศโรงเรียนภูเขียว <<<


>>> ผลการจัดชั้นเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 <<<


หมายเหตุ

1. ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มามอบตัวในวันที่ 30 พฤษภาคม 2564

2. นักเรียนชั้น ม.4/2 - ม.4/7  มอบตัวเวลา 08.30  - 12.00 น.

3. นักเรียนชั้น ม.4/8 - ม.4/12 มอบตัวเวลา 13.00 - 15.00 น.

4. ต้องมีผู้ปกครองมามอบตัวเท่านั้น

5. หากนักเรียนไม่มามอบตัวจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียนประกาศให้นักเรียนอันดับสำรองรายงานตัวเพิ่มเติม ครั้งที่ 2

โพสต์28 พ.ค. 2564 00:31โดยNattawut Yodpangtiam

ประกาศโรงเรียนภูเขียว

เรื่อง  ประกาศให้นักเรียนอันดับสำรองรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4

 ปีการศึกษา 2564   ประเภทนักเรียนทั่วไป

 *****************************************

              ตามที่โรงเรียนภูเขียว ได้ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 และให้รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมาและมีนักเรียนสละสิทธิ์การเข้าเรียน โรงเรียนภูเขียวจึงประกาศให้นักเรียนอันดับสำรองรายงานตัวเพิ่มเติม

>>> ประกาศ ม.4 <<<

>>> รายชื่อตัวสำรอง ม.4 ครั้งที่ 2 <<<


1. ให้นักเรียนที่รายงานตัวในวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 - 16.30 น. หากไม่รายงานตัวจะถือว่าสละสิทธิ์

2. นักเรียนชั้น ม.4 มอบตัวในวันที่ 30 พฤษภาคม 2564

ประกาศผลการจัดชั้นเรียน ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564

โพสต์27 พ.ค. 2564 03:45โดยNattawut Yodpangtiam   [ อัปเดต 27 พ.ค. 2564 04:05 ]

ประกาศโรงเรียนภูเขียว

เรื่อง  ประกาศผลการจัดชั้นเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 ปีการศึกษา 2564   และกำหนดการมอบตัว

**************************************

ตามที่โรงเรียนภูเขียวได้สอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และรายงานตัว ไปแล้วนั้น 

โรงเรียนภูเขียวจึงประกาศผลการจัดชั้นเรียน และให้นักเรียนมามอบตัวตามกำหนดการนี้


 >>> ประกาศโรงเรียนภูเขียว <<<


>>> ผลการจัดชั้นเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 <<<


หมายเหตุ

1. ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มามอบตัวในวันที่ 29 พฤษภาคม 2564

2. นักเรียนชั้น ม.1/4 - ม.1/8  มอบตัวเวลา 08.30  - 12.00 น.

3. นักเรียนชั้น ม.1/9 - ม.1/12 มอบตัวเวลา 13.00 - 15.00 น.

4. ต้องมีผู้ปกครองมามอบตัวเท่านั้น

5. หากนักเรียนไม่มามอบตัวจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าเรียนประกาศให้นักเรียนอันดับสำรองรายงานตัวเพิ่มเติม

โพสต์27 พ.ค. 2564 02:27โดยNattawut Yodpangtiam

ประกาศโรงเรียนภูเขียว

เรื่อง  ประกาศให้นักเรียนอันดับสำรองรายงานตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4

 ปีการศึกษา 2564   ประเภทนักเรียนทั่วไป

 *****************************************

              ตามที่โรงเรียนภูเขียว ได้ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 และให้รายงานตัวผ่านระบบออนไลน์ในวันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมาและมีนักเรียนสละสิทธิ์การเข้าเรียน โรงเรียนภูเขียวจึงประกาศให้นักเรียนอันดับสำรองรายงานตัวเพิ่มเติม

ประกาศ ม.1

รายชื่อตัวสำรอง ม.1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศ ม.4

รายชื่อตัวสำรอง ม.4

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

โพสต์19 พ.ค. 2564 19:32โดยNattawut Yodpangtiam   [ อัปเดต 19 พ.ค. 2564 20:50 ]


ประกาศโรงเรียนภูเขียว

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อชั้น ม. 1 และชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564

*****************************************

              ตามที่โรงเรียนภูเขียว ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และชั้น ม.4  การรับสมัครได้สิ้นสุดไปแล้วนั้น 

โรงเรียนภูเขียวจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกดังรายชื่อแนบท้ายนี้

-------------------------------------------------------------

>> ประกาศ ม.1 <<

>> รายชื่อ ม.1 <<

>> ตารางสอบ ม.1  <<

---------------------------------------------------------------

>> ประกาศ ม.4 <<

>> รายชื่อ ม.4 <<

>> ตารางสอบ ม.4  <<

---------------------------------------------------------------

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทความสามารถพิเศษ ปีการศึกษา 2564

โพสต์19 พ.ค. 2564 19:20โดยNattawut Yodpangtiam   [ อัปเดต 19 พ.ค. 2564 19:24 ]


ประกาศโรงเรียนภูเขียว

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ปีการศึกษา 2564 ประเภทความสามารถพิเศษ

 *****************************************

              ตามที่โรงเรียนภูเขียว ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทความสามารถพิเศษและได้สอบคัดเลือกไปวันที่ 19 พฤษภาคม 2564  โรงเรียนภูเขียว จึงประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกดังนี้


1.      รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1    จำนวน    7    คน

2.      รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4     จำนวน   3    คน
>> ไฟล์ประกาศ<<


 

หมายเหตุ 

  1. นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกชั้น ม.1 ต้องมาสอบเพื่อจัดชั้นเรียนในวันที่ 22 พฤษภาคม 2564

  2. นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกชั้น ม.4 ต้องมาสอบเพื่อจัดชั้นเรียนในวันที่ 23 พฤษภาคม 25643

  3. นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกชั้น ม.1 ต้องยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียนในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์  

  4. นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกชั้น ม.4 ต้องยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียนในวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์

  5กำหนดการรายงานตัว / มอบตัว ม.1 วันที่ 29 พฤษภาคม 2564

  6. กำหนดการรายงานตัว / มอบตัว ม.4 วันที่ 30 พฤษภาคม 25641-10 of 147