ข้อมูลพื้นฐาน
     O4 = แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนาสถานศึกษา  : กลุ่มงานประกันคุณภาพ

การประชาสัมพันธ์
     O7 = ข่าวประชาสัมพันธ์ : ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ และ Facebook / Social

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
     O8 = Q & A  : การถาม-ตอบ

การให้บริการ
     O17 = E-Servie : เช่น  ระบบ SGS : ระบบงานธุรการ : ระบบงานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระบบขอเลขที่เกียรติบัตร เป็นต้น โรงเรียนภูเขียวไม่มีระบบสลิปเงินเดือน เนื่องจากเป็นหน่วยเบิกไม่มีระบบดังกล่าว

การจัดซื้อจัดจ้าง

การส่งเสริมความโปร่งใส

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
     O33 = เปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม : การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง หน่วยงานอื่นๆ 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
     O34 =  เจตจำนงสุจริต : ประกาศไว้ที่หน้าเว็บไซต์ และแนบลิงค์ไปยังไฟล์ประกาศ

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร