news‎ > ‎

จดหมายข่าวฉบับที่ 94 ปีการศึกษา 2563 : โรงเรียนภูเขียวประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย

โพสต์24 ธ.ค. 2563 07:52โดยMongkon Chanadee
วันที่ 22 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียวประธานในการประเมินฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินครูผู้ช่วย นางประไพรัตน์  เจริญทัศน์.และ นางวรรณภา ทองดี ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษา นายสุขสันติ์ บัวสระ และ นางหัฏฐณิษา ถือโชค ครูพี่เลี้ยง ประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย ซึ่งในครั้งนี้มีครูผู้ช่วยเข้ารับการประเมินจำนวน 3 คน ได้แก่ นายสุรสิทธิ์ ขยายดี นายณัฐวุฒิ แก่นธานี และ นายประดิษฐ์ พรมเดื่อ .ณ ห้อง 211 โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ą
Mongkon Chanadee,
24 ธ.ค. 2563 07:52
Comments