news‎ > ‎

จดหมายข่าวฉบับที่ 9/2564 : โรงเรียนภูเขียวจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

โพสต์19 ก.พ. 2564 01:00โดยMongkon Chanadee   [ อัปเดต 19 ก.พ. 2564 01:02 ]
       วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนภูเขียวจัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 ขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค มีภาวะการเป็นผู้นำ มีความรักสามัคคี เข้าใจขั้นตอนการเลือกตั้งอันเป็นพื้นฐานและหน้าที่ตามระบบประชาธิปไตย ณ อาคารโดม "เตชะธัมโม" รวมใจ 69 ปี โรงเรียนภูเขียว 
       ผลการเลือกตั้ง นายศักดิ์ชัย พรมเมตตา ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งหมายเลข 1 มีคะแนนรวม 1,179 คะแนน นางสาวมณฑิรา บัวคำ ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งหมายเลข 2 มีคะแนนรวม 1,144 คะแนน สรุปว่า นายศักดิ์ชัย พรมเมตตา ได้รับเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียนโรงเรียนภูเขียวประจำปีการศึกษา 2564

Comments