news‎ > ‎

จดหมายข่าวฉบับที่ 79 ปีการศึกษา 2563 : ประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย 3 คน

โพสต์2 ธ.ค. 2563 06:18โดยMongkon Chanadee
วันที่ 11 พฤศจิกายน เวลา 9.00 น. นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียวประธานในการประเมินฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินครูผู้ช่วย นางสังวาลย์ นาถวิล และ นางวรรณภา ทองดี ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษา นางเนตรชนก ทัพซ้าย, นายสุขสันติ์ บัวสระ และนางสาวจริยา ประเสิรฐนู ครูพี่เลี้ยง ประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย ซึ่งในครั้งนี้มีครูผู้ช่วยเข้ารับการประเมินจำนวน 3 คน ได้แก่ นางสาวปภัชญา โคตรเมือง, นางสาวธาราริน บินขุนทดและ นางสาวมนัสญา รักบุญ ณ ห้องพวงชมพู โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ


Comments