news‎ > ‎

จดหมายข่าวฉบับที่ 36/2564 : ประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย จำนวน 3 คน

โพสต์16 ก.ค. 2564 07:18โดยMongkon Chanadee
       วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว ประธานในการประเมินฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินครูผู้ช่วย 3 ท่าน ได้แก่ นางวรรณภา ทองดี ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษา นายสุขสันติ์  บัวสระ, นางสาวจริยา ประเสริฐนู ครูพี่เลี้ยง .ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย ซึ่งในครั้งนี้มีครูผู้ช่วยเข้ารับการประเมินจำนวน 3 คน ได้แก่ นางสาวปภัชญา โคตรเมือง (ครั้งที่ 4), นายณัฐวุฒิ แก่นธานี (ครั้งที่ 3) และ .นายประดิษฐ์ พรมเดื่อ (ครั้งที่ 2) ณ ห้อง พวงชมพู โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

Comments