news‎ > ‎

จดหมายข่าวฉบับที่ 34/2564 : โรงเรียนภูเขียวได้รับความอนุเคราะห์ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามบริเวณอาคารสถานทีภายในโรงเรียน

โพสต์16 ก.ค. 2564 07:13โดยMongkon Chanadee
       วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 15.00 น. โรงเรียนภูเขียวได้รับความอนุเคราะห์จาก.นางสาวเกตศิริ จรรย์โกมล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อำเภอภูเขียว เขต 1 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเขียว ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามบริเวณอาคารสถานทีภายใน.โรงเรียน โดยนายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้นายหัฐพงษ์ ชาติไทย รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารทั่วไป วางแผน เตรียมบุคลากร ร่วมดำเนินการ .และกำหนดพื้นที่ฉีดพ่น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 .(COVID-19) ขอขอบคุณท่าน สจ. เกตศิริ จรรย์โกมล และคณะ เป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

Comments