news‎ > ‎

จดหมายข่าวฉบับที่ 33/2564 : โรงเรียนภูเขียวดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และสอบเพื่อจัดห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนเดิม ประจำปีการศึกษา 2564

โพสต์16 ก.ค. 2564 07:12โดยMongkon Chanadee
       วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนภูเขียวดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และสอบเพื่อจัดห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประเภทนักเรียนเดิม ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีจุดคัดกรองนักเรียน ผู้ปกครอง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนภูเขียว บริเวณประตู 1 และประตู 4 ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย, ตรวจการสวมหน้ากากอนามัย, ทำความสะอาดห้องสอบโดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อทุกจุดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบ และจัดห้องสอบห้องละ 20 คน คำนึงถึงหลัก Social Distancing .ณ โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

Comments