news‎ > ‎

จดหมายข่าวฉบับที่ 32/2564 : โรงเรียนภูเขียวดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

โพสต์16 ก.ค. 2564 07:11โดยMongkon Chanadee
       วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนภูเขียวดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ซึ่งการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีจุดคัดกรองนักเรียน ผู้ปกครอง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนภูเขียว บริเวณประตู 1 และประตู 4 ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย, ตรวจการสวมหน้ากากอนามัย, ทำความสะอาดห้องสอบโดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อทุกจุดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบ และจัดห้องสอบห้องละ 20 คน คำนึงถึงหลัก Social Distancing ณ โรงเรียนภูเขียว

Comments