news‎ > ‎

จดหมายข่าวฉบับที่ 31/2564 : โรงเรียนภูเขียวเป็นสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2563

โพสต์16 ก.ค. 2564 07:10โดยMongkon Chanadee
วันที่ 27 และ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564 โรงเรียนภูเขียวเป็นสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากพื้นที่อำเภอภูเขียว อำเภอบ้านแท่น และอำเภอเกษตรสมบูรณ์ จำนวนทั้งสิ้น 1353 คน เข้าสอบใน 46 .ห้องสอบ โดย นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสนามสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
Comments