news‎ > ‎

จดหมายข่าวฉบับที่ 26 ปีการศึกษา 2563 : โรงเรียนภูเขียวประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย 2 คน นายณัฐวุฒิ แก่นธานี และนายสุรสิทธิ์ ขยายดี

โพสต์23 มิ.ย. 2563 00:57โดยMongkon Chanadee

   วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียวประธานในการประเมินฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินครูผู้ช่วย 4 ท่าน ได้แก่ นางประไพรัตน์ เจริญทัศน์, นางวรรณภา ทองดี, นายสุขสันติ์ บัวสระ และนางหัฏฐิษา ถือโชค จัดประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย ซึ่งมีครูผู้ช่วยเข้ารับการประเมินจำนวน 2 คน ได้แก่ นายณัฐวุฒิ แก่นธานี และนายสุรสิทธิ์ ขยายดี ณ ห้องพวงชมพู โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ


Comments