news‎ > ‎

จดหมายข่าวฉบับที่ 14/2564 : กิจกรรมเข้าค่ายและทดสอบวิชาพิเศษกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ – เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระหว่างวันที่ 6 – 7 มีนาคม 2564

โพสต์10 มี.ค. 2564 05:35โดยMongkon Chanadee
       วันที่ 6 มีนาคม 2564 นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียวมอบหมายให้.คณะรองผู้อำนวยการเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเข้าค่ายและทดสอบวิชาพิเศษกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ลูกเสือ – เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระหว่างวันที่ 6 – 7 มีนาคม 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเยาวชนทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและมีความเจริญก้าวหน้า ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนภูเขียว

ą
Mongkon Chanadee,
10 มี.ค. 2564 05:35
Comments