news‎ > ‎

จดหมายข่าวฉบับที่ 11 ปีการศึกษา 2563 : โรงเรียนภูเขียวดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

โพสต์6 มิ.ย. 2563 04:39โดยMongkon Chanadee
วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563 โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ดำเนินการจัดสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ซึ่งการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยทางโรงเรียนได้ปฏิบัติตามมาตร การเฝ้าระวังและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีจุดคัดกรองนักเรียน ผู้ปกครอง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนภูเขียว บริเวณประตู 1 และประตู 4 ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย, ตรวจการสวมหน้ากากอนามัย, ทำความสะอาดห้องสอบโดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อทุกจุดที่เกี่ยวข้องกับการจัดสอบ, ใช้เทปกาวในการกำหนดจุดเข้าแถว และจัดห้องสอบห้องละ 20 คน คำนึงถึงหลัก Social Distancing

ą
Mongkon Chanadee,
6 มิ.ย. 2563 04:39
Comments