news


จดหมายข่าวฉบับที่ 43/2564 : ตัวแทนศิษย์เก่าโรงเรียน.ภูเขียวรุ่นที่ 67 และรุ่นที่ 70 มอบพัดลมโคจรจำนวน 26 ตัว และสายไฟขนาด VAF 2 x 1.5 SQ.MM.ให้แก่โรงเรียนภูเขียวเพื่อเป็นอนุสรณ์รุ่น

โพสต์16 ก.ค. 2564 07:27โดยMongkon Chanadee   [ อัปเดต 16 ก.ค. 2564 07:28 ]

       วันที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ตัวแทนศิษย์เก่าโรงเรียน.ภูเขียวรุ่นที่ 67 และรุ่นที่ 70 ซึ่งสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 .มอบพัดลมโคจรจำนวน 26 ตัว และสายไฟขนาด VAF 2 x 1.5 SQ.MM.ให้แก่โรงเรียนภูเขียวเพื่อเป็นอนุสรณ์รุ่น โดยนายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครูเป็นผู้รับมอบ .ซึ่งจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับทางโรงเรียนต่อไป ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

จดหมายข่าวฉบับที่ 42/2564 : การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอก และหารือข้อราชการต่าง ๆ

โพสต์16 ก.ค. 2564 07:26โดยMongkon Chanadee

       วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน.ในการประชุม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนภูเขียวร่วมการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินภายนอก และหารือข้อราชการต่าง ๆ ของสถานศึกษาตามระเบียบวาระการประชุม .ณ ห้องทรายคำ โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

จดหมายข่าวฉบับที่ 41/2564 : ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยกลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมแสดงความยินให้การต้อนรับ และปฐมนิเทศแก่คุณครูที่ย้ายมาใหม่ ครูผู้ช่วย และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

โพสต์16 ก.ค. 2564 07:25โดยMongkon Chanadee

       วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 15.30 น. นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยกลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมแสดงความยินให้การต้อนรับ และปฐมนิเทศแก่คุณครูที่ย้ายมาใหม่ ครูผู้ช่วย และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และข้อมูลภาพรวมเกี่ยวกับโรงเรียนภูเขียว ณ ห้องพวงชมพู

จดหมายข่าวฉบับที่ 40/2564 : พิธีมอบเกียรติบัตรให้กับครูผู้ไม่มีวันลา ประจำปีงบประมาณ 2563

โพสต์16 ก.ค. 2564 07:23โดยMongkon Chanadee

       วันที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 15.00 น. นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยกลุ่มบริหารงานบุคคล มอบเกียรติบัตรให้กับครูผู้ไม่มีวันลา ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 26 ท่าน เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้กับคุณครูที่ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ ณ ห้องพวงชมพู โรงเรียนภูเขียว

จดหมายข่าวฉบับที่ 39/2564 : โรงเรียนภูเขียวรับการตรวจสอบ ติดตาม และสังเกตการณ์ในการรับนักเรียนของสถานศึกษา ตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ตอบแทน เพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัด สพฐ

โพสต์16 ก.ค. 2564 07:22โดยMongkon Chanadee

       วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนภูเขียว ให้การต้อนรับนายสมพจน์ แพ่งประสิทธิ์ ผอ. สปจ.ชย. นายประทีปแสง พลรักษา รอง ผอ. สพม.ชย. คณะผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ, สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยภูมิ, และคณะผู้แทนจากชมรม STRONG-จิตพอเพียง.ต้านทุจริต ในโอกาสที่ใด้มาลงพื้นที่ตรวจสอบ ติดตาม และสังเกตการณ์ในการรับนักเรียนของสถานศึกษา ตามมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ตอบแทน เพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ณ ห้องทรายคำ โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

จดหมายข่าวฉบับที่ 38/2564 : โรงเรียนภูเขียวรับการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอน.ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19 )

โพสต์16 ก.ค. 2564 07:19โดยMongkon Chanadee

       วันที่ 9 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย.คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนภูเขียว ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) .ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 นำโดย นางสุภาพรรณ ปรุงชัยภูมิ, นายบุญยฤทธิ์ ปิยะศรี .และนายสุรเชษฐ์ ภักดีจิตร ศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิ ณ ห้องพวงชมพู โรงเรียนภูเขียว

จดหมายข่าวฉบับที่ 36/2564 : ประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย จำนวน 3 คน

โพสต์16 ก.ค. 2564 07:18โดยMongkon Chanadee

       วันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว ประธานในการประเมินฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินครูผู้ช่วย 3 ท่าน ได้แก่ นางวรรณภา ทองดี ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษา นายสุขสันติ์  บัวสระ, นางสาวจริยา ประเสริฐนู ครูพี่เลี้ยง .ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย ซึ่งในครั้งนี้มีครูผู้ช่วยเข้ารับการประเมินจำนวน 3 คน ได้แก่ นางสาวปภัชญา โคตรเมือง (ครั้งที่ 4), นายณัฐวุฒิ แก่นธานี (ครั้งที่ 3) และ .นายประดิษฐ์ พรมเดื่อ (ครั้งที่ 2) ณ ห้อง พวงชมพู โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

จดหมายข่าวฉบับที่ 36/2564 : ประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย จำนวน 3 คน

โพสต์16 ก.ค. 2564 07:17โดยMongkon Chanadee

       วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียวประธานในการประเมินฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินครูผู้ช่วย 6 ท่าน ได้แก่ นางวนิภา แสงบุญเกิด, .นางสาวมารยาท ศรีพิพัฒนกุล, นางประไพรัตน์ เจริญทัศน์ ผู้ทรงคุณวุฒินอกสถานศึกษา .นางสาวพัชราภรณ์ อาจศิริ, นางปราณี ปิยะวรากร, นางหัฏฐณิษา ถือโชค ครูพี่เลี้ยง ประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มของครูผู้ช่วย ซึ่งในครั้งนี้มีครูผู้ช่วยเข้ารับการประเมินจำนวน 3 คน ได้แก่ นางสาวอภิสรา บุญเยือง, นางสาวนรินทร วิมุกติบุตร์, นายสุรสิทธิ์ ขยายดี ณ พวงชมพู .โรงเรียนภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

จดหมายข่าวฉบับที่ 35/2564 : ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการประชุมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนภูเขียว ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00 - 08.30 น.

โพสต์16 ก.ค. 2564 07:15โดยMongkon Chanadee

       นายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนภูเขียว พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการประชุมคณะครูและบุคลากรโรงเรียนภูเขียว ในวันที่ 1 มิถุนายน 2564 เวลา 08.00  - 08.30 น. เพื่อแจ้งแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 1 - 4 และวันที่ 7-11 มิถุนายน 2564 เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยให้ครูผู้สอนจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ Online, On air, On demand, On hand (ทางไปรษณีย์) ด้วยโปรแกรม Line, Google Classroom, Google Meet, Microsoft team, Zoom หรือโปรแกรมอื่นๆ ตามความเหมาะสมของผู้เรียน ทั้งนี้ให้ครูผู้สอนรายงานผลการจัดการเรียนการสอนและปัญหาในการสอนผ่านระบบออนไลน์ พบว่าจากการจัดการเรียนการสอนวันที่ 1 มิถุนายน 2564 นักเรียนเรียนรู้ผ่านช่องทางกลุ่ม Line 84.9% และ Google Meet 46.7%

จดหมายข่าวฉบับที่ 34/2564 : โรงเรียนภูเขียวได้รับความอนุเคราะห์ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามบริเวณอาคารสถานทีภายในโรงเรียน

โพสต์16 ก.ค. 2564 07:13โดยMongkon Chanadee

       วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 เวลา 15.00 น. โรงเรียนภูเขียวได้รับความอนุเคราะห์จาก.นางสาวเกตศิริ จรรย์โกมล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ อำเภอภูเขียว เขต 1 ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอภูเขียว ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามบริเวณอาคารสถานทีภายใน.โรงเรียน โดยนายกษิดิศ ปลื้มญาติ ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบหมายให้นายหัฐพงษ์ ชาติไทย รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารทั่วไป วางแผน เตรียมบุคลากร ร่วมดำเนินการ .และกำหนดพื้นที่ฉีดพ่น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 .(COVID-19) ขอขอบคุณท่าน สจ. เกตศิริ จรรย์โกมล และคณะ เป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

1-10 of 129