ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน

ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
นางดวงพร คุณล้าน
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางรรรณีย์ วรทรัพย์กางการ
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นายวีระชัย คุณล้าน
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายสุรสฤษดิ์ ศรีถาวร
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางสาวกุหลาบ ร่มศรี
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
Comments