ลูกจ้างชั่วคราว

ลูกจ้างชั่วคราว
นายประจวบ หมวดสันเทียะ
เจ้าหน้าที่โรงกรอกน้ำ

นายสุมิตร รังกลาง
พนักงานบริการ

นางสาวธัญมน มิ่งศิริ
พนักงานบริการ

นางวิลัยรัตน์ นิลขันธ์
พนักงานบริการ

นางจิรัฏฐ์วรา ชาติเพียร
พนักงานบริการ


นายหล่า มนต์กล้า
เจ้าหน้าที่โรงกรองน้ำ

นางไพวัลย์ ภิรมย์ไกรภักดิ์
พนักงานบริการ

นางสายัณห์ คัชเขียว
พนักงานบริการ

นางสาวบัวไลย์ สิมมะรักษ์
พนักงานบริการ

นายสราวุธ เจริญวงศ์
ยามรักษาการณ์
นายสุรินทร์ ยงแก้ว
เจ้าหน้าที่ภูมิทัศน์

นางพวงแก้ว มูลกัณฐ์
พนักงานบริการ

นางสุธินทร์ ประมงเกตุ
พนักงานบริการ

นางสมคิด จรูญชาติ
พนักงานบริการ

นายสัมฤทธิ์ ทาบัว
ยามรักษาการณ์
Comments