ลูกจ้างประจำ

ลูกจ้างประจำ
นายโกมล พงษ์กล้า
ช่างสี ระดับ ช 4

นายสนิท พยัคฆพล
ช่างปูน ระดับ ช 4
นายสุวิทย์ พรหมเมตตา
ช่างปูน ระดับ ช 4

นายบุญส่ง ลมสูงเนิน
ช่างไม้ ระดับ ช 4


นายหมอน จันภูทัศ
ช่างสี ระดับ ช 4

นายคงศักดิ์ อ่อนละม้าย
ช่างไฟฟ้า ระดับ ช 4

นายประมวล แผลงสูงเนิน
พนักงานขับรถ 2/หัวหน้า
Comments