ครูอัตราจ้าง

ครูอัตราจ้าง
นางสาวสุดารัตน์ สูงภิลัย
เจ้าหน้าที่กิจการนักเรียน
sudarat.s@phukhieo.ac.th

นางสาวนงลักษณ์ จันทร์อ้น
เจ้าหน้าที่พัสดุ
nonglak.c@phukhieo.ac.th

นายครรชิต เจริญชีพ
เจ้าหน้าที่แผนงาน
kanchit.c@phukhieo.ac.th

นายรัชพล จันทร์สว่าง
สำนักงานอำนวยการ
rachapon.j@phukhieo.ac.th

นายอริยะ ขวัญทรง
พลศึกษา
ariya.k@phukhieo.ac.th
นางเสาวนีย์ พุ่มพวง
เจ้าหน้าที่บุคลากร
saowanee.p@phukhieo.ac.th

นายณตฤนปภัสร์ วรทรัพย์กางการ
ภาษาจีน
natrinpaphat.w@phukhieo.ac.th

นางสาวกัณฐกาญจน์ แสงบุญเกิด
เจ้าหน้าที่งานธุรการ
kantakarn.s@phukhieo.ac.th

นางสาวชนัญญา ป้องปาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
chananya.p@phukhieo.ac.th

นางสาวจิรัฐติกาล  นันทะราช
เจ้าหน้าที่
การเงิน
jiruttikarn.n@phukhieo.ac.th
นางวิไลกัญญา เหลืองรัตนากร
เจ้าหน้าที่สารบรรณ
wilaikanya.l@phukhieo.ac.th

นายนัฐวุฒิ ยอดพังเทียม
เจ้าหน้าที่วิชาการ
nattawut@phukhieo.ac.th

นางสาวฐานิตา อู่เจริญ
เจ้าหน้าที่วิชาการ
thanita.a@phukhieo.ac.th

นายสุระชัย พรภูเขียว
เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารทั่วไป
surachai.p@phukhieo.ac.th
Comments