พนักงานราชการ

พนักงานราชการ
นางประไพพิศ เตียตระกูลวิวัฒน์
กลุ่มบริหารงานการเงิน
prapaipis.t@phukhieo.ac.th


นายดุสิต ทองวรรณ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
dusit.t@phukhieo.ac.th

นายทวิรักษ์ เถื่อนพาชิน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
tawirak.t@phukhieo.ac.th

นายรุ่ง มิตรเชิด
พนักงานราชการ (กลุ่มบริการ)
นายธีระพงษ์ มะลัยทิพย์
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
teerapong@phukhieo.ac.th
Comments