ฝ่ายสนับสนุนการศึกษา

ฝ่ายสนับสนุนการศึกษา
นายดามพ์ แก้วกัลยา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนการศึกษา
dam.k@phukhieo.ac.th
นางสาวอุษา อุดมทรัพย์
ครูชำนาญการพิเศษ
usa.u@phukhieo.ac.th


นางมาลี ชนะภู
ครูชำนาญการพิเศษ
malee.c@phukhieo.ac.th

นายสมเกียรติ กองศรี
ครูชำนาญการ
somkiat.k@phukhieo.ac.th
นางวรรณภา มัททวีวงศ์
ครูชำนาญการพิเศษ
wannapha.m@phukhieo.ac.th


Comments