กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
นางเย็นใจ วงษ์ศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
yenchai.w@phukhieo.ac.th
นายขจร ผลภิญโญ
ครูชำนาญการพิเศษ
khajorn.p@phukhieo.ac.th

นายถาวร ขึมภูเขียว
ครูชำนาญการพิเศษ
tawon.k@phukhieo.ac.th

นายดวงดี โชติสุภาพ
ครูชำนาญการ
duangdee.c@phukhieo.ac.th
นางสมใจ ผลภิญโญ
ครูชำนาญการพิเศษ
somchai.p@phukhieo.ac.th

นางสายฝน เจริญสมบัติ
ครูชำนาญการพิเศษ
saifon.c@phukhieo.ac.th


นางอลิตษา  ขวัญศิริ
ครู
alitsa.k@phukhieo.ac.thนายสุขสันต์ สมมะโน
ครูชำนาญการพิเศษ
suksan.s@phukhieo.ac.th

นางสาวสาวิตรี พิมพ์เมืองเก่า
ครูชำนาญการพิเศษ
sawwitree.p@phukhieo.ac.th


Comments