กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
นายเฉลิมเกียรติ ฦาชา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา
chalermkeat.l@phukhieo.ac.th

นางสาวฉวีวรรณ แดนละลม
ครูชำนาญการพิเศษ
chaweewan.d@phukhieo.ac.th

นายชุมพล แก้วมณี
ครูชำนาญการ
chumpol.k@phukhieo.ac.th


ว่าที่ ร.ต.หญิงจิราภรณ์ เกียนแก้ง
ครู
jiraporn.k@phukhieo.ac.th

นางเสาวลักษณ์ ป้องปาน
ครูชำนาญการพิเศษ
saowalak.p@phukhieo.ac.th

นายปกาศิต คมคาย
ครูชำนาญการ
prakasit.k@phukhieo.ac.th


นายอริยะ  ขวัญทรง
ครู พิเศษ
Ariya@phukhieo.ac.th
นายเอนก สีหาแสน
ครูชำนาญการพิเศษ
anek.s@phukhieo.ac.th

นายธนชน กุดหอม
ครู
tanachon.k@phukhieo.ac.th

Comments