กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
นายสุทธิศักดิ์ ขวัญศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
sutthisak.k@phukhieo.ac.th
นายดิลก เมธา มานะศิลป์
ครูชำนาญการพิเศษ
dilok.m@phukhieo.ac.th

นางสาวละมัย มังดินดำ
ครูชำนาญการพิเศษ
lamai.m@phukhieo.ac.th
นายประสิทธิ์ คิดถี่
ครูชำนาญการพิเศษ
prasit.k@phukhieo.ac.th

นางปารัชญ์ เรียกจำรัส
ครูชำนาญการ
parach.t@phukhieo.ac.th


นายวงศกร ศรีศาลาแสง
ครูผู้ช่วย
wongsakorn.s@phukhieo.ac.th

นายจิรกานต์ คำโมง
ครูชำนาญการพิเศษ
chirakan.k@phukhieo.ac.th

นางสาวบังอร อินสำราญ
ครู
bangon.i@phukhieo.ac.th

Comments