กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นายบุญชนะ อุปฮาต
ครูชำนาญการพิเศษ
bunchana.a@phukhieo.ac.th
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
นางประทุมวรรณ ลานพิบูลย์
ครูชำนาญการพิเศษ
pratumwan.l@phukhieo.ac.th

นางดาเรศ จันทรมณี
ครูชำนาญการพิเศษ
daret.c@phukhieo.ac.th

นางเนตรชนก ทัพซ้าย
ครูชำนาญการพิเศษ
natechanok.t@phukhieo.ac.th

นายราชู เจริญเกียรติ
ครูชำนาญการ
rachu.c@phukhieo.ac.th

นางสาวภัคภัสนันท์ สุพัฒน์ธนปภา
ครูชำนาญการพิเศษ
phakpatsanan.s@phukhieo.ac.th

นางนุธิดา 
คร้อโนนแดง
ครูชำนาญการ
nuthida.m@phukhieo.ac.th

นางสุนันทา ภิรมย์ไกรภักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
sunantha.p@phukhieo.ac.th

นางกาญจนา อายะวรรณา
ครูชำนาญการพิเศษ
kanchana.p@phukhieo.ac.th

นางณัฐวัญ หมื่นจิตร
ครูชำนาญการพิเศษ
nattawan.m@phukhieo.ac.th

นายธงชัย เพชรภักดี
ครูชำนาญการ
thongchai.p@phukhieo.ac.th

นางวงเดือน ดลประสิทธิ์
ครูชำนาญการ
wongduean.d@phukhieo.ac.th

นางสาวรุ่งทิวา เจริญศิลป์
ครู
rungtiwa.j@phukhieo.ac.th

นายวิโรจน์  โนนหนองไฮ
ครูผู้ช่วย
wiroat.n@phukhieo.ac.th
นางภิญทอง สาศรี
ครูชำนาญการพิเศษ
pinthong.s@phukhieo.ac.th

นางสาวรพีภานันท์ ชาติหาญ
ครูชำนาญการพิเศษ
rapeephanan@phukhieo.ac.th

นางสาวสุกาญจน์ดา ประเสริฐนู
ครูชำนาญการพิเศษ
sukanda.p@phukhieo.ac.th

นางบุษยา สุทธิโพธิ์
ครูชำนาญการ
butsaya.s@phukhieo.ac.th

น.ส.พัชราภรณ์ อาจศิริ
ครูชำนาญการ
phatcharaphon.a@phukhieo.ac.th

นายคชาทัช สุขพิธาธนิน
ครู
khachathat.s@phukhieo.ac.th


นางสาวมนัสญา รักบุญ
ครูผู้ช่วย
manadsaya.r@phukhieo.ac.th


นางสาววิมลมาศ ศรีวงษ์
ครูผู้ช่วย
wimonmas.s@phukhieo.ac.th
Comments