กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ว่าที่ ร.ต.สุระสิทธิ์ สีไชย
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
surasit.s@phukhieo.ac.th
นางกิติรัตน์ หาญปราบ
ครูชำนาญการพิเศษ
kitirat.h@phukhieo.ac.th

นางหัฏฐณิษา ถือโชค
ครูชำนาญการพิเศษ
huttanisa.t@phukhieo.ac.th

นางสาวเบญญาภา ประทุมวิมุต
ครูชำนาญการพิเศษ
benyapa.p@phukhieo.ac.th

นายไพโรจน์  เจริญทรัพย์
ครู
pairond.j@phukhieo.ac.th

นายสุุรสิทธิ์ ขยายดี
ครูผู้ช่วย
surasit.k@phukhieo.ac.th

นางสาวศศิพัชร์ พงศ์ธำรงศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
sasipat.p@phukhieo.ac.th

นางสาวลภัสรดา วรรณพงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
laphatrada.w@phukhieo.ac.th

นางสาวสุปราณี โชติมลทิน
ครู
supranee.c@phukhieo.ac.th

ว่าที่ ร.ต.กิตติ  แววกระโทกครู
ครู
kitti.w@phukhieo.ac.th

นางสาวนรินทร  วิมุกติบุตร์
ครูผู้ช่วย


นางปราณี ปิยะวรากร
ครูชำนาญการพิเศษ
prani.p@phukhieo.ac.th

นางชุติมา สุราสา
ครูชำนาญการพิเศษ
chutima.s@phukhieo.ac.th

นางสาวณัฐยา สบายจิตต์
ครู
nattaya.s@phukhieo.ac.th

นางสาวปนัดดา เจริญศิลป์
ครู
panadda.c@phukhieo.ac.th

Comments