กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

https://sites.google.com/a/phukhieo.ac.th/pkschool/home/pk05/pk05-004
นายสุขสันติ์ บัวสระ
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
suksan.b@phukhieo.ac.th
นางอาภรณ์ กันทะวัง
ครูชำนาญการพิเศษ
aphon.k@phukhieo.ac.th

นางศรัญญา ถาวรหมื่น
ครูชำนาญการพิเศษ
saranya.t@phukhieo.ac.th

นางสาวจริยา ประเสริฐนู
ครู
chariya.p@phukhieo.ac.th
l
นางสาวธาราริน บินขุนทด
ครู
tararin.b@phukhieo.ac.th
นางบุญเรือน ดักลิช
ครูชำนาญการพิเศษ
bunruean.d@phukhieo.ac.th
 
นางสาวลักษมี   ขวัญประเสริฐ
ครูชำนาญการพิเศษ
laksamee.p@phukhieo.ac.th

นางสาววริศรา ปลายชัยภูมิ
ครู
warisara.p@phukhieo.ac.th

นางสาวปภัชญา โคตรเมือง
ครูผู้ช่วย
paphatchaya.k@phukhieo.ac.th

นายประดิษฐ์  พรมเดื่อ
ครูผู้ช่วย
pradit.p@phukhieo.ac.th

นางสาวศศิกาญจน์ สาสูงเนิน
ครูชำนาญการพิเศษ
sasikan.s@phukhieo.ac.th

นางสาววันวิสา  ชัยจำรัส
ครู
wanwisa.c@phukhieo.ac.th

นายคมสัน ป้อมอุ่นเรือน
ครู
komsan.p@phukhieo.ac.th

นายณัฐวุฒิ   แก่นธานี
ครูผู้ช่วย
nattawut.k@phukhieo.ac.th
Comments