กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวชูถิ่น กุดกังวล
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
chuthin.k@phukhieo.ac.th
นายสมควร ชนะภู
ครูชำนาญการพิเศษ
somkhuan.c@phukhieo.ac.th

นางจุรีรัตน์ ระจินดา
ครูชำนาญการพิเศษ
churirat.r@phukhieo.ac.th

นายเจริญ ราคาแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
charoen.r@phukhieo.ac.th


นางบัวบาน วัฒนาศิล
ครูชำนาญการพิเศษ
buawban.w@phukhieo.ac.th

นางสุชาดา รอดแก้ว
ครูชำนาญการ
suchada.r@phukhieo.ac.th

นายกังวาน ชำนาญ
ครูชำนาญการ
kangwan.c@phukhieo.ac.th


นางสาวปานทอง ชาลีเครือ
ครูผู้ช่วย
pantong.c@phukhieo.ac.th
นางสมสกุล ลังกาฟ้า
ครูชำนาญการพิเศษ
somsakun.l@phukhieo.ac.th

นางเกวดี เกิดมงคล
ครูชำนาญการพิเศษ
kewadee.k@phukhieo.ac.th

นางปิยะนาฎ อ่อนอุทัย
ครูชำนาญการพิเศษ
piyanat.o@phukhieo.ac.th

นางสมฤทัย ปะวะภูทะ
ครูชำนาญการ
somruethai.p@phukhieo.ac.th

นางสาวอรอนงค์  กลิ่นศรีสุข
ครูผู้ช่วย
onanong.k@phukhieo.ac.th


นายอนุชา ลาธุลี
ครูผู้ช่วย
anucha.l@phukhieo.ac.th
นางวาสนา พลมณี
ครูชำนาญการพิเศษ
watsana.p@phukhieo.ac.th

นางปาณิตา อาจวงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
panita.a@phukhieo.ac.th

นายปรีชากร ภาชนะ
ครูชำนาญการพิเศษ
preechakorn.p@phukhieo.ac.th

นางอัญชุลี ตาลต้น
ครูชำนาญการ
anchuli.t@phukhieo.ac.th

นางสาวธนิตา ถาวรผล
ครูชำนาญการ
thinita.t@phukhieo.ac.th
Comments