กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

นายฉัตรชัย จันทร์ดี
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
chatchai.j@phukhieo.ac.th

นางสุรางค์รัตน์ ป้อมสุวรรณ
ครูชำนาญการพิเศษ
surangrat.p@phukhieo.ac.th

นางเปลี่ยมศรี เลิศขามป้อม
ครูชำนาญการพิเศษ
pleiamsri.l@phukhieo.ac.th

นางกณิกา นาสูงเนิน
ครูชำนาญการพิเศษ
kanika.n@phukhieo.ac.th

นางสาวสุภัทรา แสงภักดี
ครูชำนาญการพิเศษ
suphattra.s@phukhieo.ac.th

นางสาวลาวรรณ เสนสิงห์
ครูชำนาญการพิเศษ
lawan.s@phukhieo.ac.th

นางอรทัย ขวัญศักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
oratai.k@phukhieo.ac.th

นางกอบแก้ว ฉัตรวิทยกุล
ครูชำนาญการพิเศษ
kobkaew.s@phukhieo.ac.th

นางสาวปิยธิดา เนื่องชุมพล
ครูชำนาญการพิเศษ
piyatida.n@phukhieo.ac.th


นางสาวเพลินทิพย์ หงษ์หิน
ครูชำนาญการพิเศษ
prentip.h@phukhieo.ac.th

นางวิไลรัตน์ ผุโคตร
ครูชำนาญการ
wilairat.p@phukhieo.ac.th

ว่าที่ ร.ต.สุชาติ  คำนกคุ้ม
ครูชำนาญการ
suchart.k@phukhieo.ac.th

นางสาววีรญา คลังระหัด
ครู
weraya.k@phukhieo.ac.th

นางสาวสุุกัญญา นาจุ้ย
ครู
sukanya.na@phukhieo.ac.th

นางสาวกันธิชา ปักเคระกะ
ครู
kanthicha.p@phukhieo.ac.th
นางเกต ชูสุข
ครูชำนาญการพิเศษ
gate.c@phukhieo.ac.th

นางขนิษฐา นกแก้ว
ครูชำนาญการพิเศษ
khanitta.n@phukhieo.ac.th

นายภักดี คันธี
ครูชำนาญการ
pakdee.k@phukhieo.ac.th

นางสุกัญญา หงอกภิลัย
ครูชำนาญการพิเศษ
sukanya.n@phukhieo.ac.th

นางปิยธิดา สารฤทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
piyatida.s@phukhieo.ac.th

นางสาวมาลินี เกื้อหนุน
ครูชำนาญการพิเศษ
malinee.k@phukhieo.ac.th

นางสายสมร เกษมภูมิเจริญพงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
saisamorn.k@phukhieo.ac.th

นางสาวเอมอร ผามี
ครูชำนาญการ
aemon.p@phukhieo.ac.th


นายวิชิต ชัยวงษ์
ครูชำนาญการพิเศษ
wichit.c@phukhieo.ac.th

นางจันทร์เพ็ญ แสงภักดี
ครูชำนาญการ
janpan.s@phukhieo.ac.th

นายศักราช ดาวธง
ครู
sakarach.d@phukhieo.ac.th

นายอาคม  โชคบัณฑิต
ครู
arkom.c@phukhieo.ac.th

นายวรพล มาลาวรรณ
ครู
worapol.m@phukhieo.ac.th

Comments