ผู้บริหารโรงเรียนภูเขียว


นายกษิดิศ  ปลื้มญาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
kasidis@phukhieo.ac.th

นายดลดารา ลังกาฟ้า
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ
dondara.l@phukhieo.ac.th

นายหัฐพงษ์  ชาติไทย
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารทั่วไป
hattaphong.c@phukhieo.ac.th

นางสุวารี  เบคเคอร์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารงบประมาณและบุคลากร
suwaree.r@phukhieo.ac.thว่าที่ พ.ต.เทพฤทธิ์  สารฤทธิ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
thepparit.s@phukhieo.ac.th

Comments