แจ้งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2563 รับฟังแนวปฏิบัติในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563

โพสต์23 มิ.ย. 2563 21:57โดยธีระพงษ์ มะลัยทิพย์   [ อัปเดต 24 ม.ค. 2564 06:47 โดย Mongkon Chanadee ]
ประกาศโรงเรียนภูเขียว
แจ้งนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2563

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 (นักเรียนชั้น ม.1, ม.2, ม.3)
- ม.1, ม.2, ม.3 ทุกคน รับฟังแนวปฏิบัติในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ที่อาคารโดม “เตชะธัมโม” รวมใจ 69 ปี ในเวลา 08.00–10.30 น.
- ม.1, ม.2, ม.3 ทุกคน ลงทะเบียนเรียน / รับตารางเรียน กับครูที่ปรึกษา ที่ห้องโฮมรูม หลังพิธีหน้าเสาธง เวลา 10.30 – 12.00 น.
- ม.1/1, 1/2, 1/3 นำส่ง ปพ.1 ฉบับจบหลักสูตร (ฉบับจริงพร้อมฉบับถ่ายสำเนา 1 ฉบับ ) ส่งที่ครูที่ปรึกษา ที่ห้องโฮมรูม หลังพิธีหน้าเสาธง

วันที่ 30 มิถุนายน 2563 (นักเรียนชั้น ม.4, ม.5, ม.6)
- ม.4, ม.5, ม.6 ทุกคน รับฟังแนวปฏิบัติในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ที่อาคารโดม “เตชะธัมโม” รวมใจ 69 ปี ในเวลา 08.00–10.30 น.
- ม.4, ม.5, ม.6 ทุกคน ลงทะเบียนเรียน / รับตารางเรียน กับครูที่ปรึกษา ที่ห้องโฮมรูม หลังพิธีหน้าเสาธง เวลา 10.30 – 12.00 น.

แนวปฏิบัติ
1. นักเรียน จะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกคน
2. นักเรียน จะต้องผ่านจุดคัดกรอง ดังนี้
* จุดคัดกรองที่ 1 : ประตู 1 หน้าโรงเรียนภูเขียว เป็นจุดคัดกรองนักเรียนที่เดินทางด้วยเท้า โดยวิธีการตรวจวัดอุณหภูมิและตรวจสอบหน้ากากอนามัย
* จุดคัดกรองที่ 2 : ประตู 4 (บริเวณหนองผักปัง) เป็นจุดคัดกรองนักเรียนและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนภูเขียว ที่เดินทางด้วยรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์โดยวิธีการตรวจวัดอุณหภูมิะและตรวจสอบหน้ากากอนามัย
3. นักเรียนจะต้องแต่งกายด้วยชุดนักเรียนโรงเรียนภูเขียวเท่านั้น และทรงผมนักเรียนตามระเบียบการแต่งกายโรงเรียนภูเขียว

รายการอนุมัติการเก็บเงินบำรุงการศึกษาฯ ภาคเรียนที่ 1/2563
ม.2/1 จำนวน 18,450 บาท
ม.2/2-2/3 จำนวน 4,350 บาท
ม.2/4-2/12 จำนวน 1,350 บาท
ม.3/1 จำนวน 18,450 บาท
ม.3/2-3/3 จำนวน 4,350 บาท
ม.3/4-3/14 จำนวน 1,350 บาท
ม.5/1 จำนวน 4,350 บาท
ม.5/2-5/12 จำนวน 1,350 บาท
ม.6/1-ม.6/12 จำนวน 960 บาท


Comments